Hvem er vi?


Bjørn Dilou Jacobsen
Advokat (L)

Bjørn Dilou Jacobsen er advokat med omfattende erfaring inden for udlændingeretten, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser. Han har også erfaring med familieret, særlig i forhold til sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Gennem sin menneskeretlige baggrund og forskning inden for anti-diskrimination har han endvidere en betydelig erfaring med nationale og internationale menneskerettighedssager. Han har skrevet adskillige artikler og er bl.a. medforfatter på den seneste udgave af Udlændingeret. Han underviser jævnligt i kurser om udlændingeret, og har tidligere bl.a. undervist i fagene ‘International Law’ og forvaltningsret ved Københavns Universitet. Han er udpeget af det internationale netværk af uafhængige advokater MigNet som landeekspert inden for udlændingeret.

Indehaver af Jacobsen Khawaja Law Firm 2021-
Partner hos Homann | Jacobsen | Khawaja 2015-2020
Homann Advokater 2010-2015
Institut for Menneskerettigheder 2008-2010
Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet 2005-2008
Institut for Menneskerettigheder 2003-2005
Jonas Bruun 2002-2003

Ligestillings- og diskriminationsret
Udlændingeret, særlig i forhold til asylsager, familiesammenføring og arbejds- og opholdstilladelser
Menneskerettigheder
Familieret, herunder særligt sager om forældremyndighed og samvær
Køb og salg af fast ejendom, herunder husbåde
Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat (H)

Eddie Omar Rosenberg Khawaja har været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med national og international strafferet samt EU-ret. Han har endvidere været offentlig anklager hos Københavns Politi, statsadvokaturen og Rigsadvokaten. Forud herfor var han i en række år ansat på Institut for Menneskerettigheder. Han har derfor en omfattende erfaring med både nationale og internationale straffesager samt menneskeretlige spørgsmål. Derudover har han også udlændingeret som sit ekspertiseområde, hvor han har særlig erfaring med at føre principielle sager ved domstolene med fokus på menneskerettigheder og EU-retten. Han har endvidere procederet for EU-Domstolen. Han underviser endelig i en række strafferetlige og udlændingeretlige fag ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og på kurser for advokater og dommere mv.

Indehaver af Jacobsen Khawaja Law Firm 2021-
Bisidder i Instrukskommissionen og Minkkommissionen 2020-2022
Medlem af Flygtningenævnet 2022-
Medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg 2019-
Partner hos Homann | Jacobsen | Khawaja 2015-2021
Homann Advokater 2012-2015
Rigsadvokaten 2011-2012
Assisterende nationale medlem for Danmark i Eurojust 2011-2012
Medhjælper hos Statsadvokaten for København og Bornholm 2009-2012
Justitsministeriets departement 2007-2011
Formiddagsfuldmægtig hos Københavns Politi 2007-2008
Institut for Menneskerettigheder 2004-2007
Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination 2003-2004

Strafferet
International strafferet, herunder udlevering og overførsel af domfældte
Udlændingeret
EU-ret, herunder personers og arbejdskraftens frie bevægelighed.
Menneskerettigheder
Dyrevelfærd og dyretransport
Petra Alexandra Fokdal
Advokatfuldmægtig

Petra Alexandra Fokdal er kandidat i jura fra Københavns Universitet og har skrevet såvel bachelor som speciale om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Udover en stærk faglig profil har hun fra sin studietid erfaring med ansættelse hos bl.a. domstolene, justitsministeriet og Institut for Menneskerettigheder. Hun er derudover frivillig juridisk rådgiver hos Københavns Retshjælp. Hun har et bredt kendskab til og interesse for borgernes friheds- og menneskerettigheder, herunder navnlig i relation til anti-diskriminationslovgivningen.

Advokatfuldmægtig, Jacobsen Khawaja Law Firm 2020-
Kandidat, jura, Københavns Universitet 2019
Udvekslingsophold, University of California Hastings College of the Law 2017
Juridisk Rådgiver, Københavns Retshjælp 2017-

Ligestillings- og diskriminationsret
Menneskerettigheder
Maria Dommer Nielsen
Advokatfuldmægtig

Maria Dommer Nielsen er kandidat fra Københavns Universitet. Hun har en LL.B. i Global Jura fra Tilburg Universitet i Holland, hvor hun studerede komparativ og transnational jura, samt flere områder inden for EU-retten, bl.a. EU forfatningsret, EU forvaltningsret, EU immaterielret og EU databeskyttelse. Hendes juridiske ekspertiseområder er menneskerettigheder, databeskyttelse (GDPR) og udlændingeret.
Lise-Lotte Andersen
Sekretær

Rådgivning


Udlændingeret

Der findes mange regler på udlændingerettens område. Konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne kan være alvorlige, f.eks. kan det medføre inddragelse af opholdstilladelse, udvisning med indrejseforbud og høje bøder i straf. Det kan derfor være meget vigtig at få den rette rådgivning om regler, praksis, ansøgningsprocedure mv. Vi har omfattende ekspertise på området og mange års erfaring med alle dele af udlændingeretten.

Vi yder bl.a. rådgivning i sager om:

Visum, asyl, ægtefællesammenføring, anden familiesammenføring, greencard (afskaffet per 10. juni 2016), beløbsordningen, selvstændigt erhverv, studieopholdstilladelser, au-pair opholdstilladelser, permanent opholdstilladelse, inddragelse og bortfald samt forlængelser.

I sager om arbejdstilladelser er vi vant til at bistå både arbejdsgiver og arbejdstager (læs mere her).

Vi bistår endvidere med opnåelse af EU-opholdstilladelser ved Statsforvaltningen, herunder komplicerede sager om fri bevægelighed, og sager om afledte rettigheder for familiemedlemmer til arbejdstagere, der er danske statsborgere (læs mere her).

Vi hjælper også med klager over afslag på opholdstilladelser mv., som normalt indbringes for Udlændingenævnet.

Vi har endvidere omfattende erfaring med alle aspekter af opnåelse og bevarelse af dansk statsborgerskab og bistår i den forbindelse med ansøgninger til Integrationsministeriet.

Vi har også indgående erfaring med at rådgive ofre for menneskehandel.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne i din sag.

Strafferet

Vi bistår dig i alle faser af din straffesag og kan varetage dine interesser som din beskikkede forsvarer. Vi yder bistand som forsvarer i alle type sager. Det gælder alt fra færdselssager til alvorlige sigtelser og tiltaler som vold og drab. Vores erfaring stammer både fra mangeårigt forsvarerarbejde og arbejde hos politi- og anklagemyndighed.

Vi har særlig ekspertise i straffesager om bl.a. ulovligt arbejde, udvisningssager, udleveringssager og sager om overførsel til afsoning i Danmark. Vi har endvidere indgående erfaring med bistand i sager, hvor du sidder frihedsberøvet med henblik på udsendelse, eller hvor du er blevet administrativt frihedsberøvet.

Det er et grundlæggende princip, at du har ret til at vælge præcis den forsvarer, du ønsker, også uanset om du allerede har fået en bestemt forsvarer tildelt af retten.

Familieret

Vi yder bistand til dig i alle familieretlige spørgsmål, særlig i forhold til spørgsmål om ægtepagter og testamenter, om skilsmisse og forældremyndig samt om samvær og bopæl i forhold til børn.

Vi har særlig ekspertise i spørgsmål, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere. Disse sager rejser tit særlige spørgsmål, f.eks. om den udenlandske ægtefælle har adgang til fortsat at blive i Danmark efter samlivets ophør, og om hvor børnene skal bo.

Derudover yder vi rådgivning om alle opholdsretlige spørgsmål, der knytter sig tæt til det familieretlige område. F.eks. er det ofte sådan, at den udenlandske ægtefælle risikerer at miste sin opholdstilladelse som følge af en skilsmisse fra den herboende ægtefælle.

EU- & Menneskeret

Når vi yder bistand, har vi særlig fokus på menneskerettigheder, som f.eks. retten til liv og forbuddet mod tortur, retten til privat- og familieliv og retten til ligebehandling. Både i nationale og internationale klagesager gør vi derfor ofte brug af internationale konventioner som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, flygtningekonventionen, børnekonventionen og handicapkonventionen.

Vi har endvidere fokus på EU-retten, særlig i opholdsretlige spørgsmål, og vi har indgående erfaring med behandling af sager, hvor der gøres brug af bl.a. EU-opholdsdirektivet og EU-traktaternes bestemmelser om personers og arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi har erfaring med at føre klagesager ved internationale organer som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FNs Menneskerettighedskomité og præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen.

Vi har også erfaring med at afdække menneskerettighedskrænkelser i internationale sammenhænge, hvor vi bl.a. har ydet bistand til Julian Assange´s Defence Fund og Wikileaks, Open Society Foundations og European Roma Right Centre.

Arbejdsgivere & Arbejdstagere

Vi har mange virksomheder som klienter og stor erfaring med at yde rådgivning til arbejdsgivere, der ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Der er flere måder, man kan opnå en opholds- og arbejdstilladelse til en ansat, f.eks. efter ordningerne for jobs inden for positivlisten, for højtlønnede medarbejdere under beløbsordningen og for højtuddannede forskere mv.

Det er vigtigt både for jer som virksomhed og for jeres ansatte, at den rette løsning anvendes. Vi rådgiver om alle relevante muligheder og finder frem til den rette tilgang i samarbejde med jer.

Skriv til os for en uforpligtende drøftelser. Så kan vi hjælpe jer med at beslutte, hvilken ordning der passer bedst for lige netop jer.

Andet

Vi yder også rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Nyheder


Vi bistår i mange sager, der rejser aktuelle og principielle spørgsmål om overholdelse af grundlæggende rettigheder og fortolkning af danske og internationale regler. Her kan du læse om sager, som vi bistår med i øjeblikket. Du kan endvidere læse om nye tiltag på det udlændingeretlige område mv.

Hvis du står med en lignende sag, anbefaler vi, at du kontakter os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Priser & Retshjælp


Almindelig Timetakst

Vores timesalær aftales individuelt, men afregnes normalt med 2.200 kr. pr. time (2.750 kr. inkl. moms).

Salærberegningen sker på baggrund af det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence samt sagens kompleksitet. Denne timetakst gælder for bistand til privatpersoner i sager om familiesammenføring, asylret, strafferet og familieret.

I mange sager er der mulighed for at få en advokat beskikket, hvorefter vores salær fastsættes af retten i henhold til gældende takster (læs mere om muligheden for at få en advokat beskikket her). Timesalæret i disse sager udgør aktuelt 1.775 kr. pr. time (2.218,75 kr. inkl. moms).

I de fleste sager, hvor der sker beskikkelse, vil du ikke blive pålagt advokatomkostninger. Dette gælder dog ikke for straffesager, hvis du findes skyldig.

Bemærk, at vi ikke tilbyder at yde bistand til et fast salær. Grunden er, at tidsforbruget i sager svinger meget. Vi finder det derfor også mest rimeligt, at du, som vores klient, alene skal betale for den tid, som vi rent faktisk bruger på din sag.

Vores timesalær for bistand til erhvervsklienter og til private inden for andre områder, for andre udlændingeretlige spørgsmål end familiesammenføring, og for opholdstilladelser med henblik på beskæftigelse aftales individuelt.

Hvad er tidsforbruget i min sag?

Salæret kommer an på, hvor meget tidsforbruget i den konktere sag er. Dette kan variere meget alt efter sagens karakter og de konkrete omstændigheder.

Her er, hvad vores erfaring generelt er i sager inden for udlændingeretsområdet:

           Ansøgning om ægtefællesammenføring: 6-8 timer
           Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse: 6-10 timer
           Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse: 4-6 timer
           Klage over afslag i de nævnte sager: 4-10 timer
           Forlængelse af opholdstilladelse: 4-6 timer
           Klage over inddragelse af opholdstilladelse: 6-10 timer

Retshjælp & Fri Proces

Vi bistår ofte med at søge om retshjælpsdækning ved forsikringsselskab eller om fri proces ved Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Hvis der opnås dækning til sagen, behøver du som udgangspunkt ikke bekymre dig om sagsomkostningerne. De fleste personer i Danmark har en retshjælpsforsikring gennem deres familieforsikring. Hvis du har en familieforsikring, kan vi søge retshjælpsdækning til din sag. Dette betyder, at dit forsikringsselskab betaler for hovedparten af omkostningerne.

Hvis du ikke har en familieforsikring, kan vi bistå med at søge fri proces hos Civilstyrelsen. Du kan opnå fri proces, hvis din årsindtægt er under kr. 336.000 (i 2018), eller hvis din sag er principiel.

Bemærk, at disse muligheder alene gælder, hvis din sag skal indbringes for domstolene. Du kan således ikke opnå retshjælpsdækning eller fri proces i en klagesag ved Udlændingenævnet.

Beskikkelse

I nogle sager har du ret til at få beskikket en advokat fra det offentlige. I disse sager er udgangspunktet, at staten dækker alle omkostninger ved sagen. Det er tilfældet i de fleste straffesager. Hvis du herefter bliver frifundet, betaler staten alle udgifter. Hvis du imidlertid bliver fundet skyldig, pålægges du dog at betale sagsomkostningerne.

I alle asylsager er du berettiget til at få en advokat beskikket, når sagen skal behandles for Flygtningenævnet. Staten dækker herefter alle omkostninger hertil, uanset om du opnår asyl eller ej.

I særlige udlændingeretlige sager har du også ret til at få en beskikket en advokat til domstolsprøvelsen af din sag.

Dette gælder f.eks. i sager om afslag på familiesammenføring af børn under 15 år og i sager om inddragelse og bortfald af opholdstilladelser meddelt på baggrund af asyl. Det er også muligt at få beskikket en advokat til prøvelse af visse familieretlige sager ved domstolene, f.eks. skilsmisse- og forældremyndighedssager, hvis din årsindtægt ligger under minimumsgrænsen på kr. 336.000 (i 2018).

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

Kontakt os


*påkrævet.

JACOBSEN | KHAWAJA

                              LAW FIRM

Njalsgade 21F, 1. sal
2300 København S

+45 50 69 16 82
info@jklaw.dk

CVR-nummer: 35 59 29 54